วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คำอธิบายรายวิชา

        ความหมาย และความสำคัญองค์ประกอบ และพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การประมวลผลข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการ และการใช้ข้อมูลอินเตอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย ฯลฯ สำหรับการพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู